Husregler

 

 

1. På trapper og gange må der ikke leges eller støjes, og der må ikke henstilles cykler, barnevogne eller legetøj. Sådanne genstande fjernes uden varsel.

 

Udvendige postkasser må kun placeres på hoveddøren, og have en max. dybde af 20 cm.

 

Finder der forurening sted på trapper, gange, kældre eller fællesarealer, må den nødvendige rengøring foretages uopholdeligt af den beboer, der har ansvaret for forureningen.

 

2. Alt affald skal indkastes i lemmene i affaldsskurene forsvarligt indpakket i dertil egnede poser.

Fjernelse af større mængder affald skal ske efter aftale med inspektøren eller ved egen foranstaltning.

 

3. Hunde og katte må ikke være til gene for de øvrige beboere, hverken ved støj, lugt eller på anden måde. Hunde skal altid føres i snor på ejendommens område. Eventuelle hunde- og katteefterladenskaber skal omgående fjernes. Gratis hunde- og katteposer kan afhentes på ejendomskontoret. Enhver henstilling fra administrator og/eller inspektøren skal omgående følges, idet bestyrelsen i modsat fald kan forlange hunden eller katten fjernet fra ejendommen.

 

Hunde- og kattehold skal registreres på en af administrator udarbejdet blanket. Henvendelse til administrator med henblik på registrering skal ske senest 14 dage efter anskaffelsen af hunden eller katten.

Enhver form for fodring af dyr på ejendommens fællesarealer er forbudt.

 

4. Bankning eller udluftning af møbler, tæpper og sengetøj må ikke være til gene for andre.

 

5. Vasketøj på altaner må ikke være synligt over altankanten. Private vaskemaskiner og tørretumblere må kun benyttes mellem kl. 7.00 og kl. 22.00, og skal installeres således, at de ikke er til gene for de øvrige beboere og/eller til skade for ejendommen (f.eks. fugtskader).

 

6. Altanen er et udeareal, der selvom den hellukkes, ikke er 100% vandtæt. Ejerforeningen er som følge heraf ikke ansvarlig for vandskader på grund af vejrliget, der måtte opstå på gulve/effekter, der bliver udlagt/opbevaret på altanen

 

7. Enhver beskadigelse og tilgrisning af ejendommen, dens inventar og beplantning er forbudt, herunder også bemaling af ejendommen. Skadevolderen eller eventuelle forældre vil i givet fald blive gjort selvstændigt ansvarlig herfor.

 

8. Konstateres der skadedyr(væggelus/kakerlakker m.v.) i din lejlighed, skal du øjeblikkelig rette henvendelse til ejendomskontoret. 

 

Af hensyn til spredningsfaren er det yderst vigtigt, at beboere der konstaterer skadedyr i deres lejlighed, omgående henvender sig til ejendomskontoret, således der kan iværksættes korrekt bekæmpelse. 

 

Det påhviler den enkelte ejer at sørge for skadedyrsbekæmpelsen efter ejendomskontorets anvisninger. I særlige tilfælde går ejerforeningen ind og sørger for, at bekæmpelsen bliver udført. Udgifterne til bekæmpelsen afholdes af ejeren.

 

Der vil blive rejst erstatningskrav overfor en ejer i tilfælde af, at skadedyrs-problemet har bredt sig til omkringliggende lejligheder og ejeren har udvist særlig grov uagtsomhed, i forhold til hygiejne i lejligheden og dermed beviseligt er årsag til skadedyrsproblemet, eller i tilfælde af at man ikke har reageret på skadedyrsproblemet, ved at rette øjeblikkelig henvendelse til ejendomskontoret, når problemet konstateres. 

 

9. Det er ikke tilladt at foretage ændringer i kabel-tv anlægget. En hver ændring skal foretages af et autoriseret antennefirma.

 

10. Beboerne har pligt til hurtigst muligt at anmelde fejl eller mangler på ejendommens tekniske anlæg, herunder cisterne, vandhaner og inventar til ejendomskontoret.

 

11. Beboerne skal til enhver tid overholde de bestemmelser, som ejerforeningen måtte træffe for at opretholde god ro og orden i ejendommen, ligesom den enkelte beboers færden på ejendommen ikke må være til gene for de øvrige beboere.

 

12. Ifølge brandvæsenet må eksplosionsfarlige genstande og brandbare væsker ikke opbevares i kældrene, og knallerter må ikke opbevares i aflåsede kælderrum.

 

13. Brug af støjende hobbyværktøj (f.eks. boremaskiner) må kun ske mandag til fredag mellem kl. 7.00 - 19.00 samt lørdag mellem kl. 9.00 - 15.00, det er forbudt at bore og banke søn- og helligdage.